Vyberte si jazyk:

 • Úvod
 • >
 • Aukce
 • >
 • Aukční podmínky
 • Aukční podmínky

  PODMÍNKY AUKČNÍHO PRODEJE V SÁLOVÉ AUKCI

   

  1. Aukce: Aukční prodej (aukci) předmětů uvedených v tomto katalogu organizujeme a provádíme dobrovolně a veřejně vlastním jménem na účet dodavatelů předmětů aukčního prodeje, jejichž údaje z důvodu ochrany oprávněných zájmů neposkytujeme. Jsme oprávněni vykonávat vlastním jménem veškerá práva dodavatele vůči kupujícím, vyplývající ze smluvního vztahu (kupní smlouvy) nebo mimosmluvní právní odpovědnosti (včetně odpovědnosti ze vzniklé újmy, z bezdůvodného obohacení nebo z jiných zákonných důvodů).

   

  Podáním nabídky v sále, na dálku písemně, telefonicky nebo elektronicky, vyjadřuje účastník bezvýhradný souhlas s obsahem těchto Podmínek aukčního prodeje ("Podmínky").

   

  2. Účast: Účast na aukci je možná osobně v sále nebo i na dálku, jedním ze způsobu uvedených v katalogu. Zúčastnit se aukce a nabýt koupí zboží je možné pouze svým jménem a na svůj účet; zastoupení je vyloučeno.

   

  Účastník podléhá povinnosti identifikace a registrace do aukce. Další podrobnosti ohledně procesů identifikace a registrace, včetně zvláštních podmínek a povinností vztahujících na účast na dálku, nalezete na našem webu - www.machochlapovic.com.


  Právnické osoby jsou povinny registrovat se do aukce nejpozději 10 pracovních dnů před konáním aukce. Pokud není individuálně dohodnuto jinak, právnické osoby mimo země EHP, SUI, Spojené království, USA, CAN, AUS a Nový Zéland neakceptujeme. Nám neznámé zahraniční právnické osoby (kromě těch ze Slovenské republiky nebo České republiky) musí při registraci na aukci mimo jiné také předložit oficiální úřední dokument (ekvivalent výpisu z obchodního rejstříku) prokazující alespoň název, právní formu, sídlo a osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, ne starší než 3 měsíce, a dále platný doklad totožnosti osoby, která jedná jménem dané právnické osoby. Dokumenty musí být buď v anglickém nebo německém jazyce, nebo musí být úředně přeloženy do jednoho z těchto jazyků.

   

  Účastník bere na vědomí, že pokud v době konání aukce budou jeho registrační údaje obsahovat i údaje o právnické osobě, bude na tyto údaje brán zřetel pouze v případě, že účastník v souladu s povinnostmi stanovenými v této části těchto Podmínek řádně a včas předmětnou právnickou osobu k účasti v aukci zaregistroval. V opačném případě se má za to, že se účastník aukce účastní jako fyzická osoba - dle svých aktuálních osobních údajů, které nám poskytl při registraci.

   

  Pokud skutečnosti objektivní povahy uspořádání sálové aukce nedovolí nebo podstatným způsobem omezí (úřední omezení pořádání hromadných akcí z důvodu ochrany veřejného zdraví apod.), vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, změnit termín aukce, změnit místo konání nebo uspořádat aukci pouze s účastí na dálku - takovou změnu budeme vhodnou formou komunikovat již registrovaným účastníkům a také formou oznámení na našem webu.


  Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, požadovat od nám neznámých účastníků, aby před aukcí složili přiměřenou peněžní jistotu, která slouží k zajištění úplného vyrovnání všech finančních závazků účastníka vyplývajících z jeho účasti na aukci dle těchto Podmínek, včetně těch, které vzniknou případným porušením povinností účastníka vyplývajících těchto Podmínek. Jsme oprávněni si z jistiny uspokojit své pohledávky, které jsou zajištěny jistinou, a to tím, že účastníkovi doručíme písemné oznámení o jednostranném započtení.

   

  Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, podmínit účast na aukci nám neznámých účastníků také poskytnutím referencí a/nebo složením přiměřené zálohy ještě před konáním aukce (v případě udělení příklepu bude záloha započítána na kupní cenu. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení odmítnout registraci zájemce na aukci nebo vyloučit z účasti na probíhající aukci účastníka, o němž máme podezření z nekalého jednání. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, neakceptovat nabídku účastníka a také právo odmítnout udělení příklepu.

   

  3. Popis a prohlídka aukčního materiálu: Popis položek v katalogu a jejich třídění podle zachovalosti byly provedeny s mimořádnou pečlivostí. Všechny položky v katalogu je možné si osobně prohlédnout v určeném čase a na určeném místě (informace je dostupná v katalogu i na našem webu).

   

  4. Průběh aukce: Řádně registrovaní účastníci mohou v aukci v souladu s těmito Podmínkami podávat nabídky.

   

  Účastník v sále po celou dobu aukce používá k podávání nabídek nezaměnitelné účastnické číslo, které obdrží při své registraci a nese odpovědnost, aby ho nepoužívala jiná osoba.

   

  Písemná limitní podání účastníků a telefonické podání účastníků (možné pouze po předchozí domluvě) provádíme pečlivě a s ohledem oprávněné zájmy dodavatelů předmětů aukčního prodeje, avšak ve vztahu k účastníkovi bez odpovědnosti za dosažený aukční výsledek dané položky. Také negarantujeme úspěšné telefonické spojení.

   

  Účastníci podávající limitní nebo „live“ (v reálním čase) nabídky prostřednictvím on-line platformy AUEX, která je dostupná na webu https://machochlapovic.auex.de, se řídí také pravidly této platformy. Společně s poskytovatelem a provozovatelem on-line platformy se budeme snažit zabezpečit její dostupnost a bezporuchový provoz. Je však na odpovědnosti účastníka, aby předem získal informace o technických předpokladech a požadavcích on-line platformy a vykonal na svých zařízeních všechny potřebné instalace a úpravy. Za ztráty nebo jakékoliv jiné nároky vyplývající z přerušení nebo zpoždění spojení v důsledku technických závad nebo problémů neneseme jakoukoli právní odpovědnost.

   

  Ceny uvedené v katalogu u jednotlivých položek jsou ceny minimální v měně euro (vyvolávací ceny), nižší podání nelze akceptovat. Aukce v sále probíhá podle pokynů licitátora. Vyhrazujeme si právo odlišně od katalogu kombinovat nebo rozdělit položky, měnit jejich pořadí, nebo neprodané položky opakovaně zařadit do aukce. Aukce položky začíná vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny. Nejbližší možné podání (příhoz) se určuje v závislosti od posledního podání následovně:

   

   

  Limitní podání, pokud nejsou násobkem uvedených příhozů, se zaokrouhlují na nejbližší možný příhoz směrem dolů. Při shodném podání, má přednost limitní podání před podáním v sále a podání v sále má přednost před on-line podáním v reálném čase. V případě shodných podání stejného druhu, přednost má dřívější podání.

   

  Příklep bude udělen účastníkovi v případě, že jeho nejvyšší podání bylo vyvoláno třikrát a žádná vyšší nabídka nebyla podána. Příklep zavazuje úspěšného účastníka převzít zboží a zaplatit za něj kupní cenu. Námitky proti příklepu jsou přípustné pouze v sále a přítomni účastníci je musí uplatnit ihned, na pozdější námitky nebude brán zřetel. O jakýchkoli námitkách, případně jiných sporech ohledně průběhu aukce, rozhodneme s konečnou platností dle vlastního uvážení.

   

  5. Cena a platební podmínky: Příklepem akceptujeme nejvyšší nabídku, tím je sjednána aukční cena a uzavřená kupní smlouva. Aukční cena je základem pro výpočet aukční přirážky ve výši 20% (včetně platné DPH) z aukční ceny. Aukční cena spolu s aukční přirážkou tvoří smluvní kupní cenu. Platby přijímáme v eurech nebo v českých korunách (přepočtené kurzem ECB předchozího dne uskutečnění aukce). Platby přijímáme podle bydliště kupujícího aktuálního v době uskutečnění aukce následovně: (i) v případě bydliště kupujícího v České republice, bude kupující povinen zaplatit kupní cenu v českých korunách; a (ii) v případě jiného bydliště kupujícího, bude kupující povinen zaplatit kupní cenu v eurech. Účastník nás však může písemně požádat, nejpozději před zahájením aukce, o možnost platit v měně podle svého výběru, vždy však pouze v českých korunách nebo eurech. Pokud žádost akceptujeme, bude mít taková zvláštní dohoda přednost před obecným pravidlem.

   

  Pokud není individuálně dohodnuto jinak, platby za zboží musí být provedeny z účtu vedeného na jméno kupujícího v bance působící na území členského státu EU.

   

  Pokud není individuálně dohodnuto jinak, kupující jsou povinni zaplatit kupní cenu za zboží do 7 dnů od ukončení aukce. Po marném uplynutí této lhůty jsme oprávněni účtovat také úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

   

  6. Práva z porušení smlouvy: Pokud je kupující v prodlení s platbou kupní ceny nebo odmítne převzít zakoupené zboží, máme právo žalovat kupujícího na plnění kupní smlouvy, právo na náhradu škody vyplývající z neplnění kupní smlouvy a právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující dále nese veškeré náklady, které budou vynaloženy při vymáhání jakýchkoliv jeho splatných dluhů (zejména náklady právního zastoupení, soudní poplatky, atd.).

   

  Prodlení se zaplacením kupní ceny o více než 3 pracovní dny se považuje podstatné porušení kupní smlouvy a v takovém případě nám vzniká právo na okamžité odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení kupujícímu na adresu (nebo e-mail adresu), kterou uvedl při své registraci na aukci.

   

  7. Povinnost součinnosti: V souladu s platnou právní úpravou v oblasti boje proti legalizaci (v Slovenské republice zák. č. 297/2008 Z.z., v České republice zák. č. 253/2008 Sb.), vyhodnocujeme pečlivě a podle zákonných kritérií u každé transakce míru rizika legalizace. Účastníci a kupující jsou povinni - v kterémkoliv stádiu průběhu aukce jako i po ukončení aukce - poskytnout nám součinnost a informace potřebné k jejich identifikaci a v zákonném rozsahu i další informace potřebné k posouzení míry rizika legalizace (údaje pracovní, hospodářské či finanční povahy apod.). Tyto informace zpracováváme v souladu s GDPR výlučně za účelem plnění si svých zákonných povinností. V případě, že účastník nebo kupující nám neprodleně neposkytne oprávněně požadovanou součinnost a/nebo informaci a zejména tím zmaří nebo podstatně ztíží úspěšné završení transakce, bude nést právní odpovědnost za škodu tím způsobenou.

   

  8. Převzetí zboží a nabytí vlastnictví: Kupující je v zásadě povinen převzít si koupené zboží v místě konání aukce do 10 dnů od ukončení aukce. Po zvláštní dohodě může být zboží kupujícímu odesláno na jeho vlastní riziko a náklady (přepravné, pojistné a jiné oprávněné výdaje mu budou účtovány).

   

  Zásilky zboží nezasíláme do Ruské federace, stejně jako do ostatních zemí, které jsou rovněž členy Společenství nezávislých států. Také platí, že účastníci z těchto států při podání nabídky v aukci činí prohlášení, že zboží zakoupené na aukci bude osobně vyzvednuto v Bratislavě nebo v Praze.


  Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem, kdy bylo zboží předáno kupujícímu, nebo na základě jeho pověření smluvnímu přepravci.

   

  Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele až do úplného zaplacení kupní ceny.

   

  9. Reklamace a náhrada škody: U všech položek v katalogu garantujeme jejich autentičnost (pravost). Vzhledem k možnosti prohlídky aukčního materiálu předem, kupující přítomni na sálové aukci kupují zboží "jak stojí a leží", proto jakékoli jejich nároky z vad zboží týkající se jeho stavu a kvality jsou vyloučeny. Nároky kupujících, kteří se nezúčastnili aukce osobně, budou posouzeny pouze v těch případech, kdy na zboží byly námi prohlédnuty zjevné vady a ty nebyly v katalogu popsány ani jinak viditelné. Kupující, kteří si zboží vyzvednou osobně, jsou povinni tyto zjevné vady vytknout přímo na místě při přebírání zboží, ostatní jsou povinni tyto zjevné vady vytknout do 7 dnů ode dne doručení zboží. Pozdější reklamace neakceptujeme. Nároky z důvodu sporu ohledně úrovně zachovalosti zboží nebudou akceptovány. Položky označené jako "fine" nebo nižší kvality, tak i vícepoložkové zboží, jsou z jakékoliv reklamace vyloučeny.

   

  Reklamované zboží nám musí být vráceno ve stejném stavu, v jakém bylo předáno kupujícímu, nezatížené právy třetích osob. Právo na reklamaci zboží, jakož i jakékoli nároky s tím související, jsou poskytovány výhradně kupujícímu a nesmí být převedeny / postoupeny na třetí osobu.

   

  Právo kupujících na náhradu újmy (škody) vůči nám se vylučuje; to neplatí v případech kdy právní normy kogentní povahy vyloučení nebo omezení práva na náhradu škody výslovně zakazují (zejména újma způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, atd.).

   

  10. Zvláštní povinnosti při vývozu: Řádná úhrada příslušných daní, cel a poplatků splatných v zahraničí je odpovědností kupujícího. V souladu s platnou právní úpravou (v Slovenské republice zák. č. 207/2009 Z.z., v České republice zák. č. 71/1994 Sb., v EÚ Nařízení (ES) č. 116/2009 o vývozu kulturních statků), je při vývozu předmětů kulturní hodnoty do zahraničí povinností kupujícího pořídit si na vlastní riziko a vlastní náklady příslušné osvědčení k vývozu. Po zvláštní dohodě poskytneme kupujícímu za úplatu službu pořízení osvědčení k vývozu.

   

  11. Závěrečná ustanovení: Aukční prodej podle těchto Podmínek se řídí právními předpisy Slovenské republiky. Aukční prodej podle těchto Podmínek není dražbou ve smyslu zák. č. 527/2002 Z.z. v Slovenské republice, nebo dražbou ve smyslu zák. č. 26/2000 Sb. v České republice.

   

  Aukce probíhá podle pravidel Mezinárodní asociace profesionálních numismatiků (IAPN, www.iapn-coins.org).

   

  Písemná forma právních úkonů (odstoupení od kupní smlouvy, započtení, faktura za zboží, apod.) je zachována i v případě komunikace na e-mailovou adresu účastníka, kterou uvedl při své registraci na aukci. Účinky oznámení a doručení písemností jsou zachovány i v případě prokazatelného odeslání e-mailu na e-mailovou adresu účastníka (kupujícího), kterou uvedl při své registraci na aukci.

   

  Pokud jsou tyto Podmínky k dispozici v několika jazycích, v případě jakýchkoliv rozporů, bude česká verze rozhodující.

   

  Tyto Podmínky jsou účinné dnem jejich vydání.

   

  3. března 2023