Vyberte si jazyk:

 • Úvod
 • >
 • Obchodné podmienky
 • Obchodné podmienky

  I. Základné ustanovenia

  Obchodné podmienky spoločnosti MACHO & CHLAPOVIČ a.s., so sídlom Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 45 490 112, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 986/S (ďalej len “predávajúci”) sa vzťahujú na nákup tovarov v internetovom obchode www.machochlapovic.com a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom SR. V prípade, že niektoré právne vzťahy nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami, riadia sa nasledovnými kogentnými právnymi predpismi:

  - zákonom č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ( v prípade, ak je kupujúcim fyzická osoba – nepodnikateľ)
  - zákonom č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
  - zákonom č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov
  - zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (v prípade, ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ)

  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. V prípade, ak si zmluvné strany dohodnú špecifické obchodné podmienky (napr. iný spôsob platby, iný termín doručenia a pod.), tieto budú uprednostnené pred Všeobecnými obchodnými podmienkami.

  II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

  Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme vyplnenia elektronického formulára na internetovej stránke www.machochlapovic.com, vo forme e-mailovej správy zaslanej kupujúcim predávajúcemu alebo formou telefonickej objednávky (ďalej len “objednávka”).

  Za záväzné akceptovanie objednávky uskutočnenej kupujúcim sa považuje e-mailové potvrdenie zo strany predávajúceho s upresnením termínu dodania tovaru. Automatické oznámenie o prijatí objednávky, ktoré obdrží kupujúci po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

  Po akceptácii objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho sa stáva objednávka záväznou. V prípade, že kupujúci má záujem o zrušenie (stornovanie) takejto objednávky, mal by neodkladne informovať predávajúceho. Predávajúci môže (nemusí) vyhovieť požiadavke kupujúceho, ak tovar ešte nebol odoslaný (prípadne objednaný na podnet kupujúceho).

  III. Práva a povinnosti predávajúceho

  Práva predávajúceho:

  - riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny za tovar objednaný kupujúcim
  - stornovať objednávku kupujúceho v prípade, ak z dôvodu nedostupnosti zásob nie je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu na základe podmienok stanovených v objednávke kupujúceho. V prípade zrušenia objednávky zo strany predávajúceho bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu tovaru alebo jej časť, má nárok na vrátenie plnej výšky uhradenej sumy, a to prevodom na bankový účet kupujúceho v lehote najneskôr do 7 dní od zrušenia objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

  Povinnosti predávajúceho:

  - dodať tovar na základe objednávky zo strany kupujúceho v dohodnutom čase, množstve, kvalite a cene. Tovar musí byť vhodne zabalený a ochránený, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave a manipulácii.
  - odovzdať kupujúcemu všetky doklady (napr. certifikát), ak sú takéto doklady súčasťou objednaného tovaru

  IV. Práva a povinnosti kupujúceho

  Práva kupujúceho:

  - právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, cene, čase a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky predávajúcim.
  - právo odstúpiť od zmluvy do 24 hodín od akceptácie objednávky predávajúcim v prípade, že v akceptácii objednávky predávajúcim došlo k zmene niektorej z podstatných náležitostí kúpnej zmluvy v porovnaní s objednávkou kupujúceho. Pod podstatnými náležitosťami kúpnej zmluvy sa rozumie najmä zmena ceny, množstva, kvality, termínu dodania a spôsobu dodania.

  Povinnosti kupujúceho:

  - prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
  - zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

  V. Dodacie a platobné podmienky

  V prípade objednávky tovaru kupujúcim, ktorý ma predávajúci na sklade, je odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od prijatia platby na účet predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie z dôvodu problémov na strane dopravcu alebo iných technických problémov, ktoré predávajúci nemôže svojím konaním ovplyvniť.

  Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať v lehote najneskôr do 14 dní od prvého pokusu o doručenie. V prípade, že kupujúci v tejto lehote tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že kupujúci uhradil tovar vopred a nemôže ho v stanovenej lehote prevziať, musí to oznámiť predávajúcemu a dohodnúť si s ním termín prevzatia, resp. doručenia tovaru. Tovar, ktorý je už zaplatený kupujúcim, nemôže predávajúci predať tretej osobe.

  Kupujúci je povinný pri preberaní skontrolovať zásielku, najmä neporušenosť obalu. Ak kupujúci zistí, že obal tovaru je poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a v jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade, že tovar je poškodený, kupujúci je povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť zľavu na tovar alebo dodať kupujúcemu nový tovar.

  V prípade, že predávajúci nedoručí tovar kupujúcemu podľa dohodnutých podmienok, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 7 dní od doručenia rozhodnutí o odstúpeni od kúpnej zmluvy (v e-mailovej alebo písomnej forme) bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim (prípadne iným spôsobom, v závislosti na dohode kupujúceho a predávajúceho).

  Každá zásielka doručená kupujúcemu obsahuje faktúru, prípadne certifikát alebo iný doklad, ak je takýto súčasťou tovaru.

  Kupujúci si môže pri objednávke vybrať z nasledujúcich spôsobov doručenia:

  - osobný odber v predajnom mieste predávajúceho (v Bratislave alebo v Prahe)
  - doručenie prostredníctvom kuriéra

  Kupujúci si pri objednávke môže vybrať z nasledujúcich spôsobov platby za tovar:

  - v hotovosti pri sume do 5 000 eur pri osobnom prevzatí tovaru v predajni (pri osobnom odbere)
  - platbou vopred na bankový účet predávajúceho
  - platbou na dobierku

  VI. Nadobudnutie vlastníctva tovaru

  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho (resp. od dopravcu povereného predávajúcim), alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

  VII. Reklamácie

  V prípade, že kupujúci zistí na tovare pri preberaní akékoľvek chyby, je povinný tieto skutočnosti bezodkladne nahlásiť predávajúcemu, a to buď písomne (doporučenou zásielkou) do 5 dní od dátumu doručenia zásielky, alebo formou e-mailu najneskôr do 3 dní od dátumu doručenia.

  V reklamácii musia byť uvedené nasledovné údaje:
  - názov výrobku
  - reklamované množstvo
  - popis chyby
  - návrh na vybavenie reklamácie (zľava z ceny, výmena tovaru , a pod.).

  Predávajúci sa zaväzuje každú sťažnosť posúdiť osobitne a v čo najkratšom čase, maximálne však v zákonom stanovenej lehote, t.j. 30 dní. Reklamačný poriadok je možné stiahnuť na tomto odkaze.