cz en sk

Cykly

Pamätná 25 KČ minca - SNP 1944-1969

Pri príležitosti posudzovania súťažných modelov na pamätné mince, ktoré mali byť vydané pri príležitosti 60. výročia čsl. hokeja a majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 1969 v Prahe dňa 22. novembra 1968, boli súťažnou komisiou prejednávané aj návrhy súťažných podmienok na pamätné 25 Kčs mince k 25 výročiu SNP 1944 - 1969.

Jedno zo závažnejších uznesení k tejto téme bolo, aby sa druhá schôdzka poroty konala v Bratislave s ohľadom na pamätnú udalosť Slovenska, kde by sa návrhy na posudzovanie aj sústredili. Taktiež aj výstava súťažných návrhov by sa uskutočnila v Oblastnom ústave štátnej banky československej pre Slovensko v Bratislave. V tomto smere je tiež potrebné vymenovať zástupcu sekretára súťaže pre Slovenskú tématiku nakoľko návrhy týkajúce sa Slovenskej histórie by sa odteraz posudzovali v Bratislave.Podmienky súťaže na pamätné 25 Kčs mince " 25 výročie SNP 1944 - 1969 " boli vydané tiež ku dňu 2. december 1969.

Termín, do kedy je nutné vypracované návrhy odoslať do šBČS bol stanovený na 28. marca 1969.

Posúdenie námetov sa uskutoční 10. apríla 1969 v Bratislave. Do vypísanej súťaže bolo zaslaných celkove 20 značiek, ktoré obsahovali 23 modelov averznej a 31 reverznej strany.

Členov poroty, ako i náhradníkov a expertov pozdravil v úvode zástupca oblastného ústavu šBČS pre Slovensko Ing. Maletz, ktorý uviedol, že v Bratislave, hlavnom meste Slovenska, dochádza oficiálne po prvýkrát k jednaniu súťažnej poroty o umeleckých návrhoch na čsl. peniaze po vzniku čsl. federácie.

Prítomných tiež pozdravil zástupca ústredia šBČS z Prahy Jiří Pekárek a zahájil schôdzku. Oznámil prítomným návrh programu:

1. zahájenie

2. informácie o príprave nových emisií halierových mincí a pamätných mincí na rok 1970

3. správa o súťaži na pamätnú mincu 25 Kčs " 25 výročia SNP 1944 - 1969 "

4. posúdenie súťažných návrhov

O príprave emisie nových halierových mincí hodnoty 10, 20 a 50 halierov, informoval zástupca ústredia šBČS Jiří Pekárek s hľadiska prípravy podmienok týkajúcich sa ich umeleckých námetov.

Nové mince sa budú od doterajších obehových rozlišovať rozmermi, hmotnosťou a zliatinou. Vydávané mince ponesú nový štátny znak federatívneho štátu a majú byť dobre rozpoznateľné ako medzi sebou, tak od doterajších halierových mincí a korunových hodnôt nového typu, ktoré budú postupne vydávané. Základné náležitosti sú už stanovené príslušným vládnym uznesením v ktorom je uvedené, že halierové mince majú mať vedľa hodnotového čísla na rube mince skratku menovej jednotky " h ".

K tejto informácií bola diskusia, počas ktorej prehovoril zástupca šBČS, FMF, Ministerstva kultúry a výtvarníci, zvlášť pokiaľ sa týka štátneho znaku, rozpoznateľnosti jednotného štýlu námetu halierových mincí, budúcich nových typov 1 Kčs, 2 Kčs, 5 Kčs a dôležitosti správneho výberu súťažných návrhov. Na záver diskusie porota doporučila:

1. pripraviť jednu celoštátnu anonymnú súťaž na návrhy všetkých troch halierových hodnôt

2. návrh súťažných podmienok by bol prejednaný porotou ihneď po schválení štátneho znaku

3. na návrhy korunových hodnôt by bola vypísaná individuálna súťaž.

Z diskusie o budúcej 5 Kčs mince a jej postupnom sťahovaní s doterajším štátnym znakom záverom vyplynulo, že 5 korunová minca s novým štátnym znakom musí byť nového typu, t.j. s novým námetom. Pri tomto oboznámení odovzdal vedenie schôdze predsedovi poroty Doc. Dr. J. Mašínovi. Predseda pripomenul členom poroty nestranné vykonávanie funkcie, o čom je aj príslušná klauzula v záhlaví prezenčnej listiny, ktorú všetci účastníci podpísali.

Na začiatku výberu návrhov tiež uviedol, že súťaž je síce oboslaná relatívne menším počtom návrhov, avšak sú tu veľmi kvalitné námety. Postup pri výbere námetov bude zachovaný podľa zaužívaného spôsobu tak, ako dosiaľ a ktorý sa osvedčil. V 1. kole bolo vylúčených 5 návrhov.

Z druhého kola do tretieho postúpili 3 návrhy, medzi ktorými sa rozhodovalo o udelení cien.

V treťom kole boli hodnotené námety po všetkých stránkach vrátane možnosti variantných výberov u štátnych znakov.

Porota však k variantnému riešeniu nemusela pristupovať, nakoľko výtvarný návrh súťažnej značky " Plameny " bol podaný v 2 variantách, z ktorých bolo možné vybrať kombináciu, ktorá najlepšie vystihovala danú tému súťaže. Averz a reverz sa vybral od jedného autora. Z týchto variantných riešení ako najlepší návrh súťažnej značky " PLAMENY " bol podaný pod poradovým číslom 18 a - A, 18 b - R, ktorý získal I. cenu.

II. cenu získal návrh pod poradovým číslom 4 - súťažnej značky " Ohne na horách ".

III. cena bola udelená poradovému číslu 7 c, súťažnej značky " Kvet ".

Po otvorení zapečatených obálok bolo zistené, že I. cenu získal návrh akad. sochára Jiřího Harcubu, II. cenu - návrh akad. maliara Ivana Strnada a akad. sochára Zděnka Kolářského, III. cenu návrh Imricha Svitavu, poslucháča Vysokej školy umeleckej priemyslovej v Prahe. Návrh akad. sochára J. Harcubu súťažnej značky " Plameny " ( por. č. 18a - A, 18 b - R ), porota jednomyseľne udelila I. cenu ako najlepšiemu z predložených návrhov, lebo autor prináša nové riešenie štátneho znaku na lícnej strane, ktorý je vynikajúcim reliéfnym pojatím i kompozične. Na druhej strane hodnotila symbolickú myšlienku " Hory- plamene " a jej výtvarné vyjadrenie.

Porota vyslovuje požiadavku, aby autor previedol určité úpravy reverzu pred realizáciou a to:

1. zjednotiť ešte výraznejšie pojatie averzu a reverzu

2. previesť technické úpravy podľa pokynov štátnej mincovne.

Dňa 21. apríla 1969 šBČS oznamuje príchod autora víťazného návrhu s upravenými sádrovými modelmi na deň 24. apríla 1696. Pritom upozorňuje mincovňa, že komisia pre posudzovanie štátneho znaku ešte nezasadala a preto model nebol ešte pre realizáciu odsúhlasený. Odsúhlasenie štátneho znaku šBČS oznámila až 20. mája 1969 a zároveň odsúhlasený originál model zasiela do mincovne.

Mincovňa 2. júla oznamuje šBČS ďalekopisom, že práce na pokusných razbách mincí sa zdržali v dôsledku veľkého preťaženia redukčných strojov, preto skušobnú razbu urobí do konca prvej dekády júla, kedy bude môcť zaslať i prvé skúšobné razby. Termín odoslania vzorkov Vám ešte upresníme. Zároveň podotýkame, že na obvode mince bude realizovaný ornamentový vlis, nakoľko ste nám text nápisu žiadny neoznámili.

Na základe tejto správy šBČS dňa 3. júla 1969 oznamuje text vlisu v znení " 25 výročie Slovenského národného povstania ".

Skúšobná razba pamätnej 25 Kčs mince s tématikou SNP bola do štátnej banky osobne doručená dňa 8. júla 1969 k vyjadreniu.

Vzorok bol vyrazený zo strieborných rondelov v počte 4 ks, z ktorých sa razili 25 Kčs J. G. Purkyně. Tieto rondele mali na hrane nápis " FYZIOLOG + FILOSOF+ BUDITEL + BASNIK ". Tento text je aj na prvých skúšobných razbách mincí s tématikou SNP.

K skúšobnému vzorku šBČS vyjadrenie nezasiela, ale svojím ďalekopisom zo dňa 15. júla1969 urguje zaslanie " dohodnutých pokusných razieb 25 Kčs mincí s tématikou SNP". Urgenčný ďalekopis v tomto smere šBČS zasiela opäť do mincovne dňa 18. 7. 1969.

Mincovňa upresňuje svojím ďalekopisom, že skúšobný vzorok, ktorý do šBČS predložila slúži na posúdenie a odsúhlasenie reliéfu mince.

Definitívne vzorky Vám zašleme až po Vašom vyjadrení k predloženému vzorku mince v priebehu budúceho týždňa.

šBČS však trvá na zaslaní definitívnych vzorkov mincí, na ktorých môže previesť odsúhlasenie reliéfu. Mincovňa preto 22. júla 1969 odovzdala definitívne razby na vyjadrenie. Banka však ku vzorkom predložených mincí mala pripomienky: 1. základný plán na reverze pod textom a v jeho okolí je nerovný a ruší efekt hlavného obrazu

2. plastika hlavného obrazu vyžaduje niekoľko drobných ryteckých korektúr

Chceme vyslať autora do Vášho závodu zajtra, t. j. 23. júla 1969. Zdelte nám, či máme autora vyslať.

Mincovňa s príchodom autora súhlasila. Za jeho prítomnosti sa potom previedli požadované korektúry v raziacich nástrojoch.

II. typ skúšobných vzorkov má drobné spomínané odchýlky na reverznej strane mince, čím sa líši od obehovej mince.


Zdroj: úryvok z nevydanej knihy Ing. Gejzu Chlapoviča - "Skúšobné razby pamätných mincí Československa 1954 - 1992"

737

produktov ihneď k odberu

5 000+

spokojných zákazníkov

35

zrealizovaných aukcií

660 000

najdrahšia predaná položka v aukcií