Vyberte si jazyk:

 • Úvod
 • >
 • Obchodní podmínky
 • Obchodní podmínky

  I. Základní ustanovení

  Obchodní podmínky společnosti MACHO & CHLAPOVIČ a.s., se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 45 490 112, zapsaná v OR vedeným Okresním soudem Bánská Bystrica, oddíl: Sa, vložka číslo: 986/S (dále jen „prodávající“) se vztahují na nákup položek v internetovém obchodě www.machochlapovic.com a upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřené v souladu s právními předpisy SR. V případě, že některé právní vztahy nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, řídí se následujícími právními předpisy SR:

  - zákonem č. 40/1964 Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (V případě, že je kupujícím fyzická osoba – nepodnikatel)
  - zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů
  - zákonem č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů
  - zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (v případě, že je kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel)

  Smluvní strany se dohodli, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. V případě, že si smluvní strany dohodnou specifické obchodní podmínky (např. jiný způsob platby, jiný termín doručení apod.), bude tato dohoda upřednostněna před Všeobecnými obchodními podmínkami.

  II. Uzavření kupní smlouvy

  Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká závazným potvrzením návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě vyplnění elektronického formuláře na internetové stránce www.machochlapovic.com, ve formě e-mailové zprávy zaslané kupujícím prodávajícímu nebo formou telefonické objednávky (dále jen „objednávka“).

  Za závazné potvrzení objednávky uskutečněné kupujícím se považuje e-mailové potvrzení ze strany prodávajícího s upřesněním termínu dodání zboží. Automatické oznámení o přijetí objednávky, které obdrží kupující po odeslání objednávky, se nepovažuje za závazné potvrzení objednávky.

  Po potvrzení objednávky kupujícího ze strany prodávajícího se stává objednávka závaznou. V případě, že kupující má zájem o zrušení (stornování) této objednávky, měl by tak neprodleně informovat prodávajícího. Prodávající může, ale nemusí této žádosti kupujícího vyhovět, pokud zboží ještě nebylo odeslané (případně objednané na podnět kupujícího).

  III. Práva a povinnosti prodávajícího

  Práva prodávajícího:

  - řádné a včasné zaplacení kupní ceny za zboží objednané kupujícím
  - stornovat objednávku kupujícího v případě, že z důvodu nedostupnosti zásob není prodávající schopen dodat zboží kupujícímu na základě podmínek stanovených v objednávce kupujícího. V případě zrušení objednávky ze strany prodávajícího bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem. V případě, že kupující už uhradil kupní cenu zboží či její část, má nárok na vrácení částky, kterou zaplatil, a to převodem na bankovní účet kupujícího ve lhůtě nejdéle 7 dní od zrušení objednávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

  Povinnosti prodávajícího:

  - dodat zboží na základě objednávky ze strany kupujícího v dohodnutém čase, množství, kvalitě a ceně. Zboží musí být dobře zabaleno a chráněno, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě a manipulaci.
  - odevzdat kupujícímu všechny dokumenty (např. certifikát), pokud jsou součástí objednaného zboží

  IV. Práva a povinnosti kupujícího

  Práva kupujícího:

  - právo na dodání zboží v množství, kvalitě, ceně, čase a místě dohodnutým smluvními stranami v závazně potvrzené objednávce prodávajícím
  - právo odstoupit od smlouvy do 24 hodin od potvrzení objednávky prodávajícím v případě, že v potvrzené objednávce došlo ke změně některé z podstatných náležitostí kupní smlouvy v porovnání s objednávkou kupujícího. Za podstatné náležitosti kupní smlouvy se považuje hlavně změna ceny, množství, kvality, termín a způsob dodání.

  Povinnosti kupujícího:

  - převzít zakoupené nebo objednané zboží
  - zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu s připočítané o náklady na doručení zboží, v dohodnuté lhůtě

  V. Dodací a platební podmínky

  V případě objednávky zboží kupujícím, které má prodávající na skladě, je odeslané kupujícímu do 2 pracovních dnů od přijetí platby na účet prodávajícího. Prodávající nezodpovídá za prodlevu v doručení, která může být způsobena na straně dopravce či jiné technické komplikace, které prodávající nemůže svým jednáním ovlivnit.

  Kupující je povinen objednané zboží převzít ve lhůtě nejdéle do 14 dní od prvního pokusu o doručení. V případě, že kupující v této lhůtě zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a může zboží prodat třetí straně. V případě, že kupující uhradil zboží dopředu a nemůže ho ve stanovené lhůtě převzít, musí to oznámit prodávajícímu a dohodnout si s ním termín převzetí (doručení) zboží. Zboží, které je už zaplaceno kupujícím, nemůže prodávající prodat třetí straně.

  Kupující je povinen při přebírání zkontrolovat zásilku, zejména zda je neporušený obal zásilky. Jestliže kupující zjistí, že obal zásilky je poškozený, je povinen tento fakt oznámit dopravci a v jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě, že zboží je poškozené, kupující je povinen sepsat s dopravcem záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, který dopravce potvrdí. Na základě takto sepsaného záznamu doručeného prodávajícímu, může následně prodávající poskytnout slevu na zboží a nebo dodat kupujícímu nové zboží.

  V případě, že prodávající nedoručí zboží kupujícímu dle dohodnutých podmínek, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu už zaplacenou část kupní ceny, nejpozději ve lhůtě do 7 dní od doručení rozhodnutí o odstoupení od kupní smlouvy (v e-mailové či písemné podobě) bezhotovostním převodem na účet kupujícího, který kupující prodávajícímu oznámí. Případně jiným způsobem v závislosti na dohodě mezi kupujícím a prodávajícím.

  Každá zásilka doručená kupujícímu obsahuje fakturu, případně certifikát či jiný doklad, pokud je součástí zboží.

  Kupující si může při objednávce vybrat z následujících způsobů doručení:

  - osobní odběr v prodejně firmy (v Praze nebo v Bratislavě)
  - doručení prostřednictvím České pošty

  Kupující si při objednávce může vybrat z následujících způsobů platby za zboží::

  - v hotovosti do částky 120 000 Kč při osobním převzetí zboží v prodejně (při osobním odběru)
  - platbou předem na bankovní účet prodávajícího
  - platbou na dobírku

  VI. Nabytí vlastnictví zboží

  Kupující nabývá vlastnické právo k užívání zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího (resp. od dopravce pověřeného prodávajícím), nebo když tak neučiní včas, tak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

  VII. Reklamace

  V případě, že kupující zjistí na zboží při přebírání jakékoliv chyby, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit prodávajícímu, a to buď písemně (doporučenou zásilkou) do 5 dní od data doručení zásilky, anebo formou e-mailu nejdéle do 3 dní od data doručení.

  V reklamaci musí být uvedeny následující údaje:
  - název zboží
  - reklamované množství
  - popis chyby
  - návrh na řešení reklamace (sleva z ceny, výměna zboží, apod.)

  Prodávající se zavazuje, že každou takto doručenou reklamaci posoudí osobně a v co nejkratší době, maximálně však v zákonem stanovené lhůtě 30 dní. Reklamační řád je možné stáhnout na tomto odkazu.